สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.0-3544-6924 Email bangtaten01@gmail.com

หน้าหลัก บุคลากร ภารกิจผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ประกาศ / ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา

"เป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีมาตรฐานสากล"

นโยบายการบริหารราชการ
  • การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
  • การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
  • การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
  • การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
  • การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

ตำรวจภูธรภาค 7

เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
"วินัยสร้างคน คนสร้างหน่วย"จัดทำโดย :สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง (Webmaster) โทร. ๐๘๑ ๗๖๓ ๒๔๐๘