สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.0-3544-6924 Email bangtaten01@gmail.com

หน้าหลัก บุคลากร ภารกิจผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ประกาศ / ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

          สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรบางตาเถร เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีท่าจีนไหลผ่านแบ่งพื้นที่เป็นสองฟากฝั่งแม่น้ำ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม เช่นทำนาปรัง ทำสวนผัก เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ฯลฯ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากประมาณปลาย เดือนกันยายนถึงธันวาคมของทุกปี น้ำจะหลากท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ 2 เมตร เป็นระยะเวลายาวนานประมาณ 3 เดือน จนสามารถใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาได้ ในฤดูน้ำหลากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ จะมีอาชีพเสริมคือ การออกทำการประมงหาปลา
           สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร มีพื้นที่รับผิดชอบบางส่วนของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 199 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 28,446 คน แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน คือ

          มีวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 16 วัด โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 17 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง คือวัดไผ่โรงวัว ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่มี ธนาคาร ร้านทอง หรือสถานบริการ

          อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงจัดทำโดย :สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง (Webmaster) โทร. ๐๘๑ ๗๖๓ ๒๔๐๘