สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.0-3544-6924 Email bangtaten01@gmail.com

หน้าหลัก บุคลากร ภารกิจผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ประกาศ / ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

ชื่อ นายนิยม ชาวชัยนาท
ตำแหน่ง ประธาน กต.ตร.สภ.บางตาเถร
อาชีพ ข้าราชการการเมือง
โทรศัพท์ ๐๘ -๕๗๐๒- ๔๖๐๖
ชื่อ นาย สมโชค วณิชชาพลอย
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (โดยตำแหน่ง)
อาชีพ ข้าราชการฝ่ายปกครอง
โทรศัพท์
ชื่อ พ.ต.อ.ปัณณทัต เศวตะทัต
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร(โดยตำแหน่ง)
อาชีพ ข้าราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๙-๕๗๓๑-๔๗๔๗
ชื่อ พ.ต.ท.คณณัฏฐ์ ศุภวัชรโยธิน
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (โดยตำแหน่ง)
อาชีพ ข้าราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๙-๘๒๖๑-๕๖๖๙
ชื่อ พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ วัชรภูมิ
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (โดยตำแหน่ง)
อาชีพ รับราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๙-๘๘๓๒-๗๙๓๕
ชื่อ พ.ต.ท.สนธิชัย สุวรรณศร
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร(โดยตำแหน่ง)
อาชีพ ข้าราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๘-๓๐๘๓-๒๕๑๐
ชื่อ นาย วิสูตร สาลีผล
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ข้าราชการฝ่ายปกครอง
โทรศัพท์ ๐๘- ๑๒๕๘ -๐๔๖๗
ชื่อ ด.ต.ขันติ สุขเกษม
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ รับราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๘-๕๒๑๑-๑๑๒๘
ชื่อ นาย วีรพล มณีพงษ์
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ข้าราชการการครู
โทรศัพท์ -
ชื่อ นาย นิรันดร ชนะวงศ์
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ข้าราชการการครู
โทรศัพท์ -
ชื่อ นาย ธีรพิชญ์ นาคเวช
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ข้าราชการพลเรือน
โทรศัพท์ ๐๘ -๙๒๕๔ -๔๘๕๒
ชื่อ นาย วาทิตย์ ใจธรรม
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
โทรศัพท์ ๐๘- ๑๙๖๖-๗๖๔๙
ชื่อ นาย มนัส ชาวชัยนาท
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
โทรศัพท์ -
ชื่อ นาย สมพงศ์ ใจธรรม
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
โทรศัพท์ -
ชื่อ นาย สมศักดิ์ อ่อนน้อม
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ค้าขาย
โทรศัพท์ ๐๘-๙๖๑๔-๑๘๕๓
ชื่อ นาย สุวรรณ สุรีย์แสง
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ข้าราชการการเมือง
โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๒๓-๕๔๐๙
ชื่อ นาย บุญลือ เพชรสุวรรณ
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
โทรศัพท์ ๐๘-๐๘๕๑-๖๙๘๘
ชื่อ พ.ต.ท.รังสรร ไทยศรี
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ รับราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๘-๒๗๘๗-๑๑๑๑
ชื่อ นาย กฤติกร ชูชื่นมานะกิจ
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
โทรศัพท์ ๐๘- ๗๓๗๐- ๕๕๗๘
ชื่อ นาย ภัทรภณ ล้อมมหาดไทย
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
โทรศัพท์ ๐๘- ๖๙๐๓- ๐๗๘๗
ชื่อ นาย ประยงค์ ทองจันทร์ศรี
ตำแหน่ง กต.ตร.สภ.บางตาเถร (ที่มาจากการเลือก)
อาชีพ เกษตรกรรม
โทรศัพท์ ๐๖-๘๑๑๙-๓๒๒๗
ชื่อ พ.ต.ท.กิจพัฒน์ เนี่ยมประเสริฐพร
ตำแหน่ง เลขานุการ กต.ตร.สภ.บางตาเถร
อาชีพ รับราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๙๘๕๖๒๕๙๒๒
ชื่อ ด.ต.ถวัลย์ รัตโนสถ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.สภ.บางตาเถร
อาชีพ รับราชการตำรวจ
โทรศัพท์ ๐๘-๙๑๔๖-๘๖๙๗


จัดทำโดย :สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง (Webmaster) โทร. ๐๘๑ ๗๖๓ ๒๔๐๘