สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.0-3544-6924 Email bangtaten01@gmail.com

หน้าหลัก บุคลากร ภารกิจผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ประกาศ / ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

1 ด.ต.พิสิษฐ์ บูชา หัวหน้าสถานี ปี พ.ศ.2511 - ปี พ.ศ.2527
2 ด.ต.ประไพ บุตรสบาย หัวหน้าสถานี ปี พ.ศ.2527 - ปี พ.ศ.2530
3 พ.ต.ท.ชูชาติ นันทสงวนไทย สารวัตร หัวหน้าสถานี 2 ตุลาคม 2530 - 19 มกราคม 2533
4 พ.ต.ท.ชลัท ใจจักรคำ สารวัตร หัวหน้าสถานี 20 มกราคม 2533 - 20 พฤษภาคม 2537
5 พ.ต.ท.วิน แก้วเหลือง สารวัตร หัวหน้าสถานี 21 พฤษภาคม 2537 - 30 ตุลาคม 2539
6 พ.ต.ท.ประสงค์ กิจสดับ สารวัตร หัวหน้าสถานี 31 ตุลาคม 2539 - 11 กุมภาพันธ์ 2545
7 พ.ต.ท.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ สารวัตร หัวหน้าสถานี 12 กุมภาพันธ์ 2545 - 10 สิงหาคม 2545
8 พ.ต.ท.ประสงค์ กิจสดับ สารวัตร หัวหน้าสถานี 11 สิงหาคม 2545 - 13 กุมภาพันธ์ 2547
9 พ.ต.ท.พนม เรืองภู่ สารวัตร หัวหน้าสถานี 14 กุมภาพันธ์ 2547 - 31 ตุลาคม 2548
10 พ.ต.ท.อาณุ ปิ่นทอง สารวัตร หัวหน้าสถานี 1 พฤศจิกายน 2548 - 22 มิถุนายน 2550
11 พ.ต.ท.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ สารวัตร หัวหน้าสถานี 22 มิถุนายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2551
12 พ.ต.ท.ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์ สารวัตร หัวหน้าสถานี 21 พฤศจิกายน 2551 - 1 ธันวาคม 2555
13 พ.ต.ท.วิเชียร ยางงาม สารวัตรใหญ่ หัวหน้าสถานี 1 ธันวาคม 2555 - 16 กันยายน 2558
14 พ.ต.ท.วิเชียร ยางงาม รักษาการ ผู้กำกับการ 16 กันยายน 2558 - 16 พฤศจิกายน 2559
15 พ.ต.ท.ศราวุธ ศรีสังวรณ์ รักษาการ ผู้กำกับการ 17 พฤศจิกายน 2559 - 8 มิถุนายน 2560
16 พ.ต.อ.พิทยา มห้ตกีรติ ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี 9 มิถุนายน 2560 - 18 มีนาคม 2562
17 พ.ต.อ.ไพบูลย์ วาสนาม ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี 18 มีนาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562
18 พ.ต.อ.ปัณณทัต เศวตะทัต ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี 13 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน


จัดทำโดย :สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง (Webmaster) โทร. ๐๘๑ ๗๖๓ ๒๔๐๘